Wrocław, 27.03.2024 r.

 

Szanowni Państwo!

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOMUNALNIK” zakończyła właśnie proces rozliczania kosztów ciepła za 2023 r..

Rozliczenie, które wkrótce otrzymacie lub już otrzymaliście jest rozliczeniem szczególnym gdyż w 2023 r. nastąpił wzrost kosztów w stosunku do 2022 r. o 54% (z uwzględnieniem przywrócenia Vatu do 23%), w grudniu 2022 r. został wprowadzony nowy Regulamin ciepła który zaczął obowiązywać od 01.01.2023 r. a do tego lokale użytkowe nie zostały objęte ochroną Rządu w kwestii ceny maksymalnej za energię cieplną taką ochronę mają jedynie gospodarstwa domowe .

Uwzględniając powyższe dla części z Państwa rozliczenie może okazać się dotkliwe gdyż nowe przepisy nakazują stosowanie kosztu minimalnego a część z Państwa czeka miła niespodzianka gdyż zastosowanie kosztu maksymalnego spowoduje znaczną ulgę w ponoszeniu kosztów za ciepło.

Ale zacznijmy od początku…..

  1. Ceny ciepła…

Ceny ciepła w zakresie jego produkcji i przesyłu poprzez zatwierdzanie Taryf Ciepła ustala Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek producentów i dystrybutorów ciepła.

W przypadku naszej Spółdzielni producentem ciepła jest Kogeneracja a przesył zapewnia Spółka Fortum. Taryfy obu firm obowiązujące we Wrocławiu dostępne są na ich stronach internetowych. Odbiorca czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOMUNALNIK” musi bezwzględnie rozliczać pomiędzy swoich użytkowników lokali koszty zużycia ciepła według cen zakupu ciepła u jego dostawcy!

  1. Podwyżki, podwyżki, podwyżki…

Otóż w 2022 roku, pomimo sygnałów docierających m.in. z USA i otrzymywanych podobno już w roku 2021 informacji o prawdopodobieństwie wybuchu wojny w Ukrainie, Rządowi nie udało się zgromadzić odpowiednich zapasów węgla. Wydobycie w 2022 planowo zostało ograniczone, import z Rosji był powoli wygaszany, w połowie roku trwały gorączkowe poszukiwania węgla na całym świecie m.in Australii, Republice Południowej Afryki i Ameryce Południowej. Ceny wówczas oszalały, a ich wzrost okresami kształtował się w przedziale od 400% do 700%. W tych okolicznościach 30 sierpnia 2022 ówczesna Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa ogłosiła, że jest gotowy projekt, który przewiduje maksymalny dopuszczalny wzrost kosztów rachunków odbiorców za ciepło o około 42% a dwa tygodnie później, 15 września 2022 roku ogłoszono pierwszą ustawę specjalną: o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W art 3.3. pojawił się zapis, że średnia cena ciepła wytwarzania z rekompensatą przyjmuje wartość: 1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym; 2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła. Ustawodawca uwzględnił tu jedynie koszty produkcji, a pominął znaczące koszty przesyłu. W dniu 8 lutego 2023 r. pojawiła się nowa ustawa specjalna o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 22 lutego 2023 r. ogłosił Informację „w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40% (ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT)." Zapomniano, że 1 stycznia 2023 wzrasta VAT z 5% do 23% i ceny wzrosną o wiele więcej. Skutki wzrostu cen zniwelowało nieco wprowadzenie tzw. tarczy osłonowych. Oznaczało to, że od 1 listopada 2022 dostawcy mieli obowiązek dostarczania ciepła wg oświadczeń, jakie odbiorca SM „KOMUNALNIK” miał obowiązek złożyć do 10 października u dostawcy. Złożyliśmy je w terminie. Oświadczenie określało w oparciu o powierzchnię lub o zużycie ciepła w analogicznym sezonie udział lokali chronionych (lokale mieszkalne, publiczne przychodnie lekarskie, przedszkola publiczne itp.) oraz komercyjnych (wszystkie pozostałe lokale użytkowe). Kiedy w trakcie coś się zmieniało, Spółdzielnia wystawiała korektę oświadczenia i dostawca korygował proporcje (Spółdzielnia taką korektę zrobiła latem 2023 r.). Dostawa odbywała się zatem według dwóch rożnych taryf na jednej fakturze dla lokali mieszkalnych i wrażliwych osobno i lokali użytkowych osobno.

Dlatego aby zapewnić środki na pokrycie kosztów ciepła już w zeszłym roku podwyższyliśmy Państwu zaliczki na CO i CW o 25% na luty i marzec a od kwietnia o 55% po uwzględnieniu rozliczenia kosztów ciepła za 2022 r. (przewidywane koszty w 2023 były o 55 % wyższe niż w 2022 r.).

  1. Rozporządzenie nakazujące zmianę Regulaminów rozliczania kosztów ciepła…

W grudniu 2022 r. zostaliście Państwo poinformowani o zmianie regulaminu kosztów ciepła przez Spółdzielnię Mieszkaniową „KOMUNALNIK” i o ważniejszych zmianach jakie w nim nastąpiły. Nowy „Regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej „KOMUNALNIK” „ znajduje się na stronie internetowej www.smkomunalnik.pl w zakładce Regulaminy.

Nowością w sposobie rozliczania kosztów ciepła jest podział kosztów na:

-koszty stałe (moc zamówioną) liczone od powierzchni użytkowej

- koszty zmienne (koszty zużycia ) dzielone na:

*podgrzanie wody (wyliczane wzorem lub jeśli na budynku jest to z licznika ciepła na podgrzanie wody), *po odjęciu od kosztu zmiennego kosztu na podgrzanie wody pozostały koszt rozliczany jest 50% z powierzchni (lub kubatury-informacja w Regulaminie) i 50% z podzielników.

Kolejną nowością jaka została wprowadzona do Regulaminu to zastosowanie kosztów minimalnych i maksymalnych ciepła.

Zmiana Regulaminu nie była inicjatywą Zarządu czy Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni a wynikała z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 r., ogłoszone 9.12.2021 r., z datą wejścia w życie 24 grudnia 2022 r.. które stało się aktem wykonawczym do ustawy Prawo Energetyczne. Przewiduje ono w § 12, że właściciel lub zarządca budynku dostosowuje regulamin rozliczeń w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku, gdy zmiana wynikająca z rozporządzenia dotyczy metod rozliczania kosztów zakupu ciepła lub zakresu informacji wskazanych w § 9 oraz § 10. Przy uwzględnieniu powołanego Rozporządzenia powstała konieczność wprowadzenia do Regulaminu i zdefiniowania: – wartości maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym, – wartości minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym.

  Podsumowanie…

W związku z powyższymi zmianami Spółdzielnia mierzy się dziś z trudami rozliczania kosztów ciepła natomiast Państwo z nową rzeczywistością. Nowa rzeczywistość sprawia, że w tym roku wielu z Państwa czeka dopłata do kosztów ogrzewania i ustalona nowa zaliczka odpowiadająca poniesionym kosztom. W tym roku mamy kolejne podwyżki i informację, że rekompensaty będą obowiązywały do VI 2024 r. Nowe zaliczki uwzględniają już wszystkie znane nam podwyżki i zmiany. Zarząd też pracuje nad wszelkimi możliwościami minimalizacji kosztów energii.

Informujemy, że w przypadku problemów z uregulowaniem niedopłaty istnieje możliwość rozłożenia jej na raty na pisemny wniosek mieszkańca.

Na koniec przypominamy o dobrych praktykach korzystania z centralnego ogrzewania (informacja przesłana do Państwa w dniu 12 grudnia 2022 r. wraz z informacją o nowym regulaminie) :

-Należy kontrolować temperaturę : temperatura w poszczególnych pomieszczeniach w mieszkaniu powinna być dostosowana do naszych własnych potrzeb, gdyż każda osoba indywidualnie odczuwa komfort cieplny. Dlatego należy aktywnie korzystać z przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, umożliwiających ustawienie temperatury wewnętrznej na odpowiednim poziomie. Zalecana temperatura dla pokoju dziennego wynosi 20°C, dla sypialni 18°C, dla łazienki 24°C. Podczas dłuższej nieobecności w mieszkaniu (wyjazd na urlop, weekend) nie powinno się wyłączać ogrzewania całkowicie, ale należy zmniejszyć je o kilka stopni do temperatury 16÷17°C, co zapobiegnie nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń.

-Nie należy zasłaniać grzejników: należy postarać się, aby urządzenie mieszkania nie zakłócało prawidłowego rozprzestrzeniania się ciepła.

-Nie susz ubrań na grzejnikach: Nie powinno się tego robić szczególnie wtedy, gdy pranie dopiero zostało wyjęte z pralki. Ściany pochłaniają wówczas znacznie więcej wilgoci, a ta z kolei prowadzi do szybkiego rozwoju pleśń. Kaloryfer przykryty mokrą tkaniną nie jest w stanie skutecznie ogrzać pomieszczenia, bo natychmiast jest chłodzony przez pranie. W efekcie nasze rachunki za ogrzewanie drastycznie wzrastają, a w mieszkaniu może nadal być chłodno.

-Należy racjonalnie wietrzyć mieszkanie: dopływ świeżego powietrza do mieszkania wpływa na lepsze samopoczucie, więc nie należy z niego rezygnować w obawie przed utratą ciepła. Jednak trzeba pamiętać o tym, aby nie pozostawiać uchylonych okien na wiele godzin. Mieszkanie należy wietrzyć krótko i intensywnie zakręcając przy tym zawór termostatyczny .

Wietrzenie pomieszczeń winno odbywać się w sposób następujący:

1. przed otworzeniem okna należy zamknąć dopływ czynnika grzewczego poprzez zamknięcie zaworu termostatycznego

2. otworzyć okno

3.po wywietrzeniu mieszkania zamknąć okno i odczekać około 10 minut

4.przestawić pokrętło termostatu na wybraną temperaturę pomieszczenia.

Otwieranie okien przy otwartych zaworach termostatycznych powoduje zwiększenie użycia czynnika grzewczego. Zwiększa się wówczas pobór ciepła z powodu konieczności wyrównania temperatury pomieszczenia do wysokości odpowiadającej danemu ustawieniu pokrętła zaworu termostatycznego.

- Należy uważać na straty ciepła przez okna: okno jest najcieńszym miejscem w ścianie, dlatego należy unikać w tych miejscach strat ciepła. Należy więc po zapadnięciu zmroku spuszczać żaluzje i zasłaniać zasłony (nie zakrywając grzejnika). Przez takie postępowanie uniknie się dużych strat ciepła i można zaoszczędzić dużą ilość energii.

-Zatrzymaj ciepło w pomieszczeniach wspólnych: należy dbać o zamykanie drzwi i okien w pomieszczeniach wspólnych takich jak klatki schodowe czy piwnice. Unika się w ten sposób strat ciepła na zewnątrz oraz zbytniego wychłodzenia budynku. Pamiętajmy, że za ogrzewanie pomieszczeń wspólnych płacimy również wspólnie dlatego dbajmy również o suszarnie i przykręcajmy w nich grzejniki gdy ich nie używamy.

Przydatne linki:

Rozporządzenie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002273

Uzasadnienie do rozporządzenia: https://pracodawcy.pl/wp-content/uploads/2021/09/Uzasadnienie-proj.-rozp.-MKiS-ws.-kosztow-ogrzewania-oraz-wodomierzy-18.08-2.pdf

Regulamin: https://www.smkomunalnik.pl/akty-prawne/regulaminy

Fortum Taryfy: https://www.fortum.pl/cieplo/obsluga-klienta/taryfy-i-cenniki/wroclaw

Kogeneracja taryfy: https://kogeneracja.com.pl/dla-klientow/strefa-klienta/taryfy

Informacja o zmianie regulaminu: https://www.smkomunalnik.pl/aktualnosci/419-informacja-o-zmianie-regulaminu-rozliczania-kosztow-ciepla-od-01-01-2023-r

Zarząd SM „KOMUNALNIK”